KLEURHISTORISCH ONDERZOEK

Voor een duidelijk restauratieplan

Kleuronderzoek wordt bij voorkeur ingezet ruim voordat de feitelijke restauratie-uitvoering begint. Het onderzoek helpt restauratieplannen vormgeven. Het geeft een kijkje in de geschiedenis van het pand en de smaak van de vroegere gebruikers en brengt dit weer tot leven via restauratie of reconstructie. Idealiter volgt kleuronderzoek op een bouwhistorisch onderzoek of vindt het in nauw overleg tegelijkertijd plaats.

Kleuronderzoek is een van de werkzaamheden die nodig zijn voor een restauratie.  Lees hier meer over het maken van een restauratieplan.

Afgestemd op de vraag die voorligt

We onderscheiden vier typen kleuronderzoek:

  • een kleurhistorische inventarisatie

  • een kleurhistorische verkenning

  • een specialistisch kleurhistorisch onderzoek

  • een integraal afwerkingsonderzoek

Welk type nodig is, is afhankelijk van de vraag die er ligt. Zij worden alle vier beschreven in de door ons gehanteerde Uitvoeringsrichtlijnen (URL) voor Kleurhistorisch  onderzoek. Deze URL is opgesteld in nauwe samenwerking met kleuronderzoekers, toezichthouders (lokale - en Rijksoverheid) en opdrachtgevers opgesteld door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM) met als doel kwaliteitseisen te garanderen.